CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques

Available courses

M01 Automatismes industrials SEGON EE10

Mòdul professional 1: automatismes industrials Durada: 231 hores Unitats formatives que el componen: UF 1: dibuix tècnic aplicat als automatismes. 24h UF 2: mecanització de quadres elèctrics. 27h UF 3: automatització elèctrica cablada. 72h UF 4: automatització pneumàtica i electropneumàtic…

M02 Instal·lacions elèctriques interiors

Mòdul professional 2: instal·lacions elèctriques interiors Durada: 264 hores Unitats formatives que el componen: UF 1: equips, dispositius, materials i eines. 26h UF 2: instal·lacions elèctriques interiors en edificis d’habitatges. 84h UF 3: instal·lacions elèctriques interiors en locals, …

M03 Instal·lacions de distribucióMòdul professional 3: instal·lacions de distribució

Durada: 99 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: centres de transformació i xarxes de distribució en baixa tensió. 40h

UF 2: instal·lacions d’enllaç. 59h

  • Teacher: EVA ALCANTARILLA CARO [PROF]

M07 Màquines elèctriquesMòdul professional 7: màquines elèctriques

Durada: 99 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: transformadors. 22h

UF 2: màquines rotatives de corrent continu. 33h

UF 3: màquines rotatives de corrent altern. 44h

  • Teacher: EVA ALCANTARILLA CARO [PROF]

M08 Instal·lacions elèctriques especials SEGON

Mòdul professional 8: Instal·lacions elèctriques especials Durada: 132 hores Unitats formatives que el componen: UF 1: instal·lacions d’enllumenat exterior. 30h UF 2: instal·lacions de receptors i de característiques especials. 80h UF 3: documentació tècnica de les instal·lacions elèctr…

M09 Electrotècnia
Mòdul professional 9: electrotècnia

Durada: 165 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: corrent continu i electromagnetisme. 44h

UF 2: corrent altern. 55h


UF 3: màquines elèctriques. 44h

UF 4: seguretat en les instal·lacions electrotècniques. 22h  • Teacher: EVA ALCANTARILLA CARO [PROF]

M14 SíntesiMòdul professional 14: síntesi

Durada: 66 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: síntesi. 66h