Mòdul professional 9: electrotècnia
Durada: 165 hores

Unitats formatives que el componen:
UF 1: corrent continu i electromagnetisme. 44h
UF 2: corrent altern. 55h
UF 3: màquines elèctriques. 44h
UF 4: seguretat en les instal·lacions electrotècniques. 22h