Mòdul professional 3: instal·lacions de distribució
Durada: 99 hores

Unitats formatives que el componen:
UF 1: centres de transformació i xarxes de distribució en baixa tensió. 40h
UF 2: instal·lacions d’enllaç. 59h