Mòdul professional 2: instal·lacions elèctriques interiors
Durada: 264 hores

Unitats formatives que el componen:
UF 1: equips, dispositius, materials i eines. 30h
UF 2: instal·lacions elèctriques interiors en edificis d’habitatges. 65h
UF 3: instal·lacions elèctriques interiors en locals, oficines i indústries. 70h
UF 4: documentació tècnica de les instal·lacions elèctriques interiors. 30h
UF 5: informàtica bàsica aplicada al càlcul i la representació gràfica d’instal·lacions elèctriques. 33h