Mòdul professional 8: Instal.lacions elèctriques bàsiques
Durada: 132 hores
Unitats formatives que el componen:

UF 1: Muntatge de circuits elèctrics bàsics. 22h

UF 2: Instal.lacions elèctriques bàsiques en habitatges. 66h

UF 3: Instal.lacions elèctriques bàsiques en locals. 22h

UF 4: Instal.lacions de motors elèctrics. 22h