M01: SISTEMES ELÈCTRICS, PNEUMÀTICS I HIDRÀULICS (132 hores).

UF1: Automatització elèctrica cablada (66 hores).

UF2: Automatització pneumàtica i electropneumàtica (33 hores).

UF3: Automatització hidràulica i electrohidràulica (33 hores).