Mòdul professional 7: màquines elèctriques
Durada: 99 hores

Unitats formatives que el componen:
UF 1: transformadors. 22h
UF 2: màquines rotatives de corrent continu. 33h
UF 3: màquines rotatives de corrent altern. 44h